Μεταπτυχιακό

Δ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GSTD1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΜΕΥ 30