Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

GSTD1

Semester:

Δ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Μονάδες ECTS:

30Σκοπός της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι, να δείξει ο φοιτητής την ικανότητά του να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:

  • επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού θέματος,
  • σχεδιασμό ερευνητικού πλάνου,
  • κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και αναφορά στη συναφή συζήτηση) γύρω από το επιλεγμένο θέμα,
  • εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών ερωτήσεων,
  • οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το οποίο οδηγεί σε νέες θεωρητικές ερωτήσεις που θα συνεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία,
  • συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων ή συμπερασμάτων,
  • συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο µέσω των πρωτότυπων ευρημάτων.

Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισηγήσεως του επιβλέποντος καθηγητή.