Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Βουκλαρή Ελένη, «Γεωδαιτικές μεθοδολογίες για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων. Η περίπτωση του Σάρλιτζα Παλλάς στη Θέρμη Λέσβου».
 2. Κυπαρίσση Σταυρούλα, «Σχετικός προσανατολισμός ζεύγους σφαιρικών εικόνων: Υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών συναρτήσεων σφάλματος».
 3. Σκλήρης Φώτιος,«Διερεύνηση μοντέλων παλινδρόμησης για την εκτίμηση αξίας ακινήτων»
 4. Χριστοδούλου Χρήστος,«Υπολογισμός ανθρωπογενούς έντασης σε παράκτιες περιοχές».
 5. Νάκης Παναγιώτης, «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση αλγόριθμου οπτικής οδομετρίας / SLAM».
 6. Κωνσταντάς Γεώργιος, «Μετρολογικός έλεγχος δεκτών GNSS χαμηλού κόστους για εφαρμογές RTK».
 7. Χανόπουλος Ιωσήφ-Χρυσόστομος, «Συνδυασμένη Επεξεργασία Δεδομένων GNSS/INS με Έμφαση σε Αερομεταφερόμενα Συστήματα».
 8. Ιωαννίδης Νικόλαος, «Γεωματική και νέες τεχνολογίες για τις γεωχωρικές επιστήμες. Η περίπτωση του Οινοποιείου Μάρκο».
 9. Τσαντεκίδης Ιωάννης,«Διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων ταυτόχρονου εντοπισμού και χαρτογράφησης (SLAM). Πρακτική εφαρμογή με χρήση αλγορίθμου ORB SLAM2 και Microsoft Kinect σε περιβάλλον Linux».
 10. Διαμαντή Ελένη, «Αξιοποίηση πληροφορίας από αισθητήρες μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων για την 3D ανακατασκευή υποβρύχιων σκηνών». 
 11. Κοντοστάθης Χρήστος, «Αυτόματος Εντοπισμός Κτιρίων σε Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων».