Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Βουκλαρή Ελένη, «Γεωδαιτικές μεθοδολογίες για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων. Η περίπτωση του Σάρλιτζα Παλλάς στη Θέρμη Λέσβου».
 2. Κυπαρίσση Σταυρούλα, «Σχετικός προσανατολισμός ζεύγους σφαιρικών εικόνων: Υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών συναρτήσεων σφάλματος».
 3. Σκλήρης Φώτιος,«Διερεύνηση μοντέλων παλινδρόμησης για την εκτίμηση αξίας ακινήτων»
 4. Χριστοδούλου Χρήστος,«Υπολογισμός ανθρωπογενούς έντασης σε παράκτιες περιοχές».
 5. Νάκης Παναγιώτης, «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση αλγόριθμου οπτικής οδομετρίας / SLAM».
 6. Κωνσταντάς Γεώργιος, «Μετρολογικός έλεγχος δεκτών GNSS χαμηλού κόστους για εφαρμογές RTK».
 7. Χανόπουλος Ιωσήφ-Χρυσόστομος, «Συνδυασμένη Επεξεργασία Δεδομένων GNSS/INS με Έμφαση σε Αερομεταφερόμενα Συστήματα».
 8. Ιωαννίδης Νικόλαος, «Γεωματική και νέες τεχνολογίες για τις γεωχωρικές επιστήμες. Η περίπτωση του Οινοποιείου Μάρκο».
 9. Τσαντεκίδης Ιωάννης,«Διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων ταυτόχρονου εντοπισμού και χαρτογράφησης (SLAM). Πρακτική εφαρμογή με χρήση αλγορίθμου ORB SLAM2 και Microsoft Kinect σε περιβάλλον Linux».
 10. Διαμαντή Ελένη, «Αξιοποίηση πληροφορίας από αισθητήρες μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων για την 3D ανακατασκευή υποβρύχιων σκηνών». 
 11. Κοντοστάθης Χρήστος, «Αυτόματος Εντοπισμός Κτιρίων σε Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων».
 12. Κόντος Ηλίας, «Διδακτική των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
 13. Γεωργάκη Χριστίνα, «Μοντέλα χωροθετήσεων – κατανομών για την εκπαίδευση στους ΟΤΑ: Το παράδειγμα του Δήμου Αιγάλεω».
 14. Λύμουρα Ευαγγελία, «Η γεωχωρική τεχνολογία στην ανάλυση του εγκλήματος: Το παράδειγμα του Δήμου Αιγάλεω».
 15. Μαραγκοπούλου Αλεξία, «Χωρική στατιστική ανάλυση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού».
 16. Κόνης Παναγιώτης, «Τεχνικές εικονικής πραγματικότητας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς».
 17. Νικολάου Αθηνά, «Μέθοδοι και τεχνικές ανίχνευσης & αναγνώρισης σημάτων οδικής κυκλοφορίας».
 18. Πόλλο Ρέντι, «Μέθοδοι ανίχνευσης και αναγνώρισης προσώπων».
 19. Σγούρος Μάριος, «Αποτύπωση θαλάσσιου πυθμένα του όρμου Αρτέμιδος Ανατολικής Αττικής μέσω τεχνικών ταξινόμησης δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων σε συνδυασμό με μετρήσεις πεδίου».
 20. Τζαμάκου Αγγελική, «Διαχείριση και ανάδειξη χώρων πρασίνου με την χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμογή: Δήμος Ζωγράφου».
 21. Τουρτόγλου Κωνσταντίνος, «Διερεύνηση της συνεισφοράς των νέων δορυφορικών αποστολών παρακολούθησης του γήινου πεδίου βαρύτητας στην υψομετρία».
 22. Νικολακάκης Στυλιανός,«Γεωμετρική διερεύνηση και αξιολόγηση του αεροτριγωνισμού λήψεων από UAV με ταυτόχρονη χρήση παρατηρήσεων από δέκτη GNSS».