Το Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και επανιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο «Geospatial Technologies», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, με αριθμό έγκρισης από ΥΠ.ΠΕ.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018 και με αριθμό πράξης Διοικούσας επιτροπής 8/10-05-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59). Η απόφαση της επανίδρυσής του έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3307/Β΄/10-8-2018).

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

 

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξε­λισ­σό­με­νες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, ό­πως

  • συλλογή 3D χωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επί­γει­ων ψη­φι­ακών αισθητήρων (κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συ­στή­μα­τα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δο­ρυ­φο­ρικοί αι­σθη­τή­ρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετα­σχη­μα­τι­σμός και συγχ­ώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές
  • αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
  • δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση – συστήματα GNSS
  • επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτο­γρά­φη­ση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου
  • πα­ρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης
  • διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποι­ο­­τικών και σημασιολογικών χωρικών δε­δο­μέ­νων και φαινομένων (γε­ωγραφικών πλη­ρο­φοριών)
  • προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις /ασκήσεις πεδίου, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας. Στόχος είναι ταυτόχρονα η θεωρητική εμβάθυνση και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των φοιτητών με την αν­τι­με­τώ­πι­ση απαιτητικών πραγματικών εφαρμογών μέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνολογιών της Γεωματικής/Γεωπληροφορικής.

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι εξοικειωμένοι, θεωρητικά και πρακτικά, με όλες τις σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες και μεθόδους, και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις σχετικές εφαρμογές Γεωματικής/Γεωπληροφορικής που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».