Υψομετρία & GNSS

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC5

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP172/


Καθηγητές Μαθήματος

Βασίλειος Ανδριτσάνος

Υψομετρία και GNSS

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3ο– Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Β. Ανδριτσάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Ανάλυση των μεθόδων υψομετρίας και ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εύρεση υψομέτρων ακριβείας, κατανόηση της διάκρισης των συστημάτων υψομέτρων που χρησιμοποιούνται στη Γεωδαισία, σύγχρονες εφαρμογές συνδυασμού δορυφορικών και επίγειων δεδομένων στον υψομετρικό έλεγχο.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή στο γήινο πεδίο βαρύτητας και σύνδεσή του με την υψομετρία, Ο ρόλος του γήινου πεδίου βαρύτητας στις μεγάλες χωροσταθμικές οδεύσεις και στις χωροσταθμήσεις ακριβείας, Υλοποίηση του Ελληνικού χωροσταθμικού δικτύου, Ευρωπαϊκό κατακόρυφο σύστημα αναφοράς EVRS, Συστήματα υψομέτρων στη Γεωδαισία και GNSS, Παγκόσμια και τοπικά μοντέλα γεωειδούς, Τα παγκόσμια συστήματα αναφοράς και τα GNSS, μετασχηματισμοί συντεταγμένων, Τεχνικές προσδιορισμού υψομέτρων με GNSS, Μοντέλα μετασχηματισμών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων υψομέτρων, Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας, Ενιαία συνόρθωση επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για τον υπολογισμό υψομέτρων ακριβείας, Ανάλυση προβλημάτων και εφαρμογών στη σύγχρονη πρακτική, Εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα