Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC2

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP175/


Καθηγητές Μαθήματος

Ιωάννης Κιουσόπουλος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου χώρου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3ο– Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Ιωάννης Κιουσόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο χώρο.

Στόχος είναι οι επιτυχώς παρακολουθήσαντες να είναι ικανοί, όσον αφορά τις δύο περιοχές:

  • Να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τις αβιοτικές παραμέτρους όσο και τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστωσών τους.
  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις πολιτικές που υπεισέρχονται αμέσως ή/και εμμέσως με τη διακυβέρνησή των.
  • Να είναι ενήμεροι της ημεδαπής και διεθνούς νομοθεσίας που τις αφορά.
  • Να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής γεωγραφικών δεδομένων από τις υπόψη περιοχές, καθώς και να γνωρίζουν τις υφιστάμενες σχετικές βάσεις δεδομένων.
  • Να είναι ενημερωμένοι για τις καλές πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισής των.
  • Να δύνανται να υλοποιούν μικρές εφαρμογές, τμήματα ευρύτερων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

 

Περιγραφή μαθήματος[1]

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για τις παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο χώρο. Αβιοτικά χαρακτηριστικά, Περιβαλλοντικές, γεωπολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι. Διεθνή ιστορικά πεπραγμένα, Ελληνική, Ευρωπαϊκή (ΕΕ) και διεθνής νομοθεσία. Ελληνικές πολιτικές-σχεδιασμοί για τον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Επίπεδα σχεδιασμού και Διοικητικές δομές, Τομεακές πολιτικές vs ολοκληρωμένη διαχείριση, Εμπλεκόμενοι (stakeholders). Χρήσεις γης, Χωροταξικοί δείκτες. Εργαλεία συλλογής δεδομένων & υφιστάμενες σχετικές βάσεις δεδομένων. Σχετικές εφαρμογές και το πρόβλημα των δεδομένων.  Επαγγελματικές προοπτικές.

 

[1]Όπου είναι δυνατόν θα γίνεται κοινή εξέταση των δύο περιοχών, άλλως θα εξετάζονται χωριστά οι παράκτιες περιοχές και ξεχωριστά ο θαλάσσιος χώρος.