Τα Σ.Γ.Π στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC3

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15


Καθηγητές Μαθήματος

Ανδρέας Τσάτσαρης

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3ο– Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Ανδρέας Τσάτσαρης, Αναπλ.  Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας και της μεταβλητότητας των  παραγόντων που σχετίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον υπό την οπτική της επιστήμης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Υλοποιείται με την ανάπτυξη εφαρμογών των αναλυτικών μεθόδων των ΣΓΠ που εντέλλονται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των φυσικών πόρων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν βασίζονται, στην πλειονότητα τους, σε δορυφορικά δεδομένα που διατίθενται δωρεάν και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από τον αισθητήρα MODIS που βρίσκεται πάνω στις πλατφόρμες AQUA και TERRA και ανήκει στο πρόγραμμα EOS (EarthObservingSystem) της NASA.

 

Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγικά.Γήινα φυσικά διαθέσιμα και υδατικοί πόροι ως θεμελιώδη στοιχεία πλήρωσης των ανθρώπινων αναγκών και υποστήριξης δραστηριοτήτων. Διαχειριστικό πλαίσιο των φυσικών πόρων και χωρικές πληροφορίες. Ο ρόλος των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και της Θεματικής Χαρτογραφικής αναπαράστασης στη διαχείριση φυσικών πόρων.Δορυφορικά και φωτογραμμετρικάδεδομένα και μέθοδοι Τηλεπισκόπησης ως πληροφοριακό υπόβαθρο παρακολούθησης των αλλαγών και αξιολόγησης της δυναμικής τους.Τρόποι κτήσης των δορυφορικών δεδομένων και μέθοδοι ανάλυσης, Εφαρμογές υπολογισμού και χαρτογραφικής αναπαράστασης φυσιογραφικών χωρικών δεικτών. Εφαρμογές υπολογισμού χωρικών δεικτών συσχέτισης φυσιογραφικών δεδομένων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Εφαρμογές χρήσεων γης, χωρικοί δείκτες καταγραφής και μεταβολών.Εφαρμογές στη διαχείριση δασικών πόρων, ανθρωπογενείς πιέσεις και αειφόρος σχεδιασμός. Εφαρμογές στη διαχείριση υδατικών πόρων και μελέτη σκοπιμότητας λιμνοδεξαμενής.Εφαρμογές στη διαχείριση λεκανών απορροής και εκτίμηση επικινδυνότητας από πλημμυρικά φαινόμενα.