Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC7

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15


Καθηγητές Μαθήματος

Δήμος Πανταζής

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3ο – Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Δήμος Ν. Πανταζής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση της ανάλυσης και σχεδιασμού των Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών.

Στόχοι του μαθήματος είναι α) να κατανοήσουν ο φοιτητές τις ενέργειες, διαδικασίες, αποφάσεις και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις φάσεις αυτές στα πλαίσια μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριών (ΣΠ) ή ανεξάρτητα από αυτές β) να εξηγηθούν οι διαφορές τόσο σε επίπεδο προσέγγισης αλλά και εργαλείων, της εφαρμογής της ανάλυσης και σχεδιασμού στα Συστήματα Χωρικών Πληροφοριών (ΣΧΠ) σε σχέση με τα ΣΠ γ) να αντιληφθούν στην πράξη οι φοιτητές την χρησιμότητα, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα τόσο των μεθοδολογικών εργαλείων όσο και των τεχνολογικών (πχ. CASE (Computer Aided System /Software Engineering)-tools) κατά την εφαρμογή τους στην ανάλυση και σχεδιασμό των ΣΧΠ.

 

Περίγραμμα μαθήματος

Βασικές έννοιες των ΣΠ και ΣΧΠ. Βασικές έννοιες μεθόδων / μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού ΣΠ. Επίπεδα σχεδιασμού. Θεωρητικά και τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού ΣΠ. Μοντέλα και εργαλεία μοντελοποίησης ΣΠ και ΣΧΠ. Ανάλυση και σχεδιασμός των ΣΧΠ. Εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού ΣΠ στα ΣΧΠ. Μέθοδοι / μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού ΣΧΠ. Προσδιορισμός, ανάλυση και μοντελοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος (Ενέργειες – διαδικασίες – ροές δεδομένων – δεδομένα – λήψη αποφάσεων – δημιουργία διεπαφών). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην εφαρμογή μιας μεθόδου για την ανάλυση και σχεδιασμό ενός ΣΧΠ. Υλοποίηση και συντήρηση. Διαχείριση έργων ανάλυσης και σχεδιασμού ΣΧΠ.