Διαχείριση Έργων (Project Management)

Κωδικός Μαθήματος:

GSTA4

Semester:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP163/Καθηγητές Μαθήματος

Ιωάννης Κιουσόπουλος

Διαχείριση Έργου  (Project Management)

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

1ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Ιωάννης Κιουσόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη διαχείριση έργων και η γνώση των σύγχρονων μέσων και πρακτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα γεωχωρικής τεχνολογίας.

Στόχος είναι οι επιτυχώς παρακολουθήσαντες να είναι ικανοί:

  • Να γνωρίζουν εκτενώς τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων και ιδιαίτερα να κατανοούν τις οικονομικές, διοικητικές, νομικές, τεχνικές και άλλες διαστάσεις των.
  • Να είναι ικανοί να εξειδικεύουν τους γενικούς κανόνες διαχείρισης έργων στα έργα γεωχωρικής τεχνολογίας.
  • Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να επιβλέψουν κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης, απεικόνισης και ερμηνείας γεωγραφικών δεδομένων που αναφέρονταιστο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Να γνωρίζουν τις διεθνώς επικρατούσες καλές πρακτικές διαχείρισης έργων γεωχωρικής τεχνολογίας.
  • Να είναι ενήμεροι της ημεδαπής και διεθνούς νομοθεσίας και προδιαγραφών που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων.
  • Να δύνανται να συνεργαστούν παραγωγικά με μέλη πολυεπιστημονικών ομάδων στο πλαίσιο διαχείρισης ενός έργου.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για τη διαχείριση και τα τεχνικά έργα, γενικώς, Ιστορική αναδρομή. Η έννοια του έργου στη γεωχωρική τεχνολογία, Ιδιομορφίες έργων έρευνας και ανάπτυξης. Σχεδιασμός και επίβλεψη έργων, Προγραμματισμός Ελέγχου. Κύκλος ζωής προϊόντων και Φάσεις ενός έργου. Χρονικός προγραμματισμός και σχετικά εργαλεία (διάγραμμα Gantt, κρίσιμη διαδρομή κλπ.). Πόροι, Προμήθειες, Πηγές χρηματοδότησης, Οικονομική διαχείριση. Ανθρώπινο δυναμικό, Ηγεσία, καθοδήγηση, υποκίνηση, κίνητρα, Συστήματα διοίκησης, Συμμετέχοντες.  Διαχείριση κινδύνων, Ποιοτικός έλεγχος.  Αξιολογήσεις, Πρότυπα, Πιστοποίηση γνώσεων. Λογισμικό υποστήριξης. Μελέτες περίπτωσης σχετικών με την συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία και απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών στο πλαίσιο ευρύτερων έργων. Σχετική Νομοθεσία στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εισαγωγικές έννοιες για την οικονομία και τη διοικητική επιστήμη.