Εφαρμογές Ανάλυσης Σήματος στη Γεωδαισία

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB5

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP170/


Εφαρμογές ανάλυσης σήματος στη Γεωδαισία

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Β. Ανδριτσάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων γεωδαιτικών μετρήσεων ως σήματα, η κατανόηση των επεξεργασιών ανάλυσης σημάτων και η εμβάθυνση στις τεχνικές συνδυασμού ετερογενών δεδομένων στη Γεωδαισία.

Στόχος του μαθήματος είναι οι εφαρμογές ανάλυσης σύγχρονων επίγειων και δορυφορικών γεωδαιτικών δεδομένων στην παρατήρηση του γήινου περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Αρχές εκτίμησης παραμέτρων, ανάλυση των μοντέλων συνόρθωσης των παρατηρήσεων, στατιστικός έλεγχος υποθέσεων, Εισαγωγή στη μελέτη του γήινου πεδίου βαρύτητας και του γεωειδούς – Φυσική Γεωδαισία, Φασματικές μέθοδοι στη Γεωδαισία, μετασχηματισμοί Fourier (1D, 2D στο επίπεδο και στη σφαίρα), ντετερμινιστικά και στοχαστικά σήματα, αναλογικά και ψηφιακά σήματα, συνεχείς και διακριτές τιμές, θεώρημα δειγματοληψίας, Παρεμβολή και πρόγνωση , συναρτήσεις (συμ)μεταβλητότητας, συναρτήσεις συσχέτισης, συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος, Εισαγωγή στη θεωρία πολλαπλής εισόδου – εξόδου, μέθοδοι βέλτιστου συνδυασμού ετερογενών δεδομένων, Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων σε σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές (προεπεξεργασία, κυρίως επεξεργασία, αποτελέσματα, αξιολόγηση αποτελεσμάτων).