Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Βουκλαρής