Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Κυπαρίσσης