Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Λύμουρας