Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Χ. Γεωργάκη