Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Α. Νικολάου