Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Α. Μαραγκοπούλου