Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κα Θ. Βαρδουλάκη