Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κα Α. Τζαμάκου