Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Σκλήρη