Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Σ.Τζαναβάρη