Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Ρ. Πόλλο