Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Π. Κόνη