Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικολακάκη