Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Μ. Σγούρου