Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Κ. Τουρτόγλου