Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Ι.Μηνά