Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Η. Κόντος