Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Α. Τζωρτζάκου